פיצויי פיטורין

זמן קריאה משוער: 4 דקות ו-22 שניות

האמור בטור זה מבקש להסביר בכלליות כיצד להתייחס לפיצויי פיטורין, ומתייחס למוצרים "חדשים" (ללא העברות בין תשואות פיצויים לתגמולים בביטוחי מנהלים ישנים למשל או פנסיות תקציביות/ותיקות).
לצורך בדיקת תקינות, יש לבדוק פרטנית בהתייחס לנתונים האישיים של העובד והסכם ההעסקה.

מאז שנת 2008 קיימת חובת הפקדה לפנסיה לשכירים. כיום המעסיק אינו יכול עוד להכריח עובד לחסוך במוצר פנסיוני מסוים, ועל כן החובה לחסוך למוצר פנסיוני הינו בהתאם למוצר אותו מבקש החוסך (פנסיה/ביטוח מנהלים/קופת גמל).
הזכות לפיצויי פיטורין קיימת במקרה שבו העובד מפוטר ועבד לפחות שנה. הסכום לתשלום מחושב לפי מכפלת המשכורת האחרונה של העובד במספר שנות העבודה (במקרה של עבודה במשרה חלקית או היעדרות, ישולמו פיצויים באופן יחסי).
לדוגמא: דני עבד 10 שנים בשכר של 20,000 ש"ח ופוטר – דני יהיה זכאי לפיצויים בגובה 20,000*10 = 200,000 ש"ח.


כיום, יש חובה להפריש לפחות 6% למרכיב הפיצויים, למוצר הפנסיוני שעל שמו של העובד.
משמעות ההפרשה הזו הינה שלכל עובד (שהתחיל לעבוד אחרי 2008) הופרש סכום כלשהו במוצר הפנסיוני לפיצויים. בעבר היתה חובה לשיעור הפרשות נמוך יותר, אך מאז 2014 שיעור ההפרשות המינימלי לפיצויים עומד על 6%.
את הפיצויים ניתן לראות בצבירות של קרן הפנסיה וכמובן בדו"ח השנתי. הקיצבה הצפויה המצוינת בדו"ח כוללת את כל הצבירות, לרבות ההפרשה לפיצויים.

האם אקבל/יופרשו בעבורי פיצויים בגין כל השכר?

כנראה שלא.
החוק קובע בגין אילו רכיבי שכר יש להפריש לפיצויים (וברוב המקרים ההפרשה לפנסיה נעשית מאותו בסיס שכר, הנקרא שכר מבוטח). באופן כללי מאוד, תוספות שכר שאין חובה לעמוד במבחנים נוספים כדי לקבלם חייבים בפיצויי פיטורין. כלומר, אם את עושה לעיתים שעות נוספות, יש כמובן חובה לשלם שכר בגינן, אך אין חובה להפריש לפיצויי פיטורין. תשלום בגין עמלות מכירה יחושבו כממוצע על פני זמן, וזאת בהמשך לפסיקות שקבעו כי יש להביא אותן בחשבון בממוצע על פני השנה. תשלומים כגון דמי הבראה, אחזקת רכב או החזר הוצאות נסיעה נחשבים כהחזרי הוצאות ולכן לא ישולמו בגינ0 פיצויי פיטורין.
כמובן שהחוק קובע תנאי מינימום והסכמות בין העובד/ארגון עובדים לבין המעסיק יכולות לשפר תנאים אלו. עבור עובדים שעתיים, או עובדים ששכרם קטן משמעותית או הקטינו אחוז משרה קובע החוק תנאים שונים, שככלל אמורים לוודא כי העובד לא ייפגע בסכום הפיצויים אם הופחת טרם עזיבתו.

התוצאה של האמור לעיל היא שבמקרים רבים עובד יראה שכר של X ש"ח אך פיצויי הפיטורין ישולמו לפי שכר של Y ש"ח שנמוך מהשכר שלו. אמצעי הבקרה של העובד הוא תלוש השכר, בו ניתן לראות מהו שכר היסוד או השכר המבוטח (לכל מעסיק שם שונה).
בהמשך לדוגמא לעיל, ייתכן שדני מבצע מדי חודש שעות נוספות, משמרות וכוננויות, ובנוסף מקבל אחזקת רכב. הכל ביחד מסתכם לכ – 3,000 ש"ח לחודש. הוא ירוויח 13,000 ש"ח מדי חודש, אך פיצויי הפיטורין ישולמו לו רק לפי 10,000 ש"ח המהווים שכר קובע.

האם כל סכום הפיצויים ישולם לי במזומן בעת סיום ההעסקה?

גם כאן, התשובה לשאלה היא כנראה שלא.
כאמור, מאז 2008 חלה חובת הפרשה לפנסיה, וגם לפני כן מעסיקים רבים הפרישו לפנסיה. סכומי ההפקדה והתשואות עליהן, כל עוד מתקיימים יחסי עובד – מעסיק, הם של המעסיק.
במקביל, השתנו תקנות רבות הנוגעות לאפשרות המעסיק לקבל חזרה את כספי העובד וכן הורחב משמעותית השימוש ב"סעיף 14". לקריאה על ס 14 ו"פינות" בפיצויי פיטורין – לחץ כאן.
לכן, במקרים רבים עובדים שפוטרו או עזבו בדין מפוטר אינם זכאים לסכומים נוספים על פני ההפרשות שכבר בוצעו למוצר הפנסיוני שלהם.
ככלל אצבע גס (כדאי להיכנס להרחבה על חישוב הפיצויים ב ס 14), אם הופרשו לך 6% לפיצויים, גם אם אתה חתום על ס 14 ופוטרת – קיימת זכאות להשלמת פיצויים.
אם הופרשו לך 8.33% לפיצויים, ואתה חתום על ס 14, לא תהיה זכאי להשלמת פיצויים, גם לא במקרה של פיטורין, ובוודאי לא אם יתפטר.

עובד כזה בהחלט יקבל טופס 161 עם עזיבתו, המפרט את ההפרשות לפיצויים שבוצעו ותקופות העבודה, אך לא בהכרח יראה את הסכומים בתלוש השכר האחרון.

עכשיו אני מבולבלת. אני לא זכאית למשוך פיצויים?

העובדה שהמעסיק לא משלים או משלם פיצויים במזומן אינה אומרת שאין זכאות למשוך פיצויים.
סיום העסקה אצל מעסיק מאפשרת לעובד למשוך פיצויים – את כולם או חלקם (הפטורים ממס).
*אבל* פעולה זו אינה מומלצת פשוט משום שהיא מקטינה את הצבירה לפנסיה ועשויה להקטין בפרישה את הפנסיה בשל הקטנת הטבות מס שנגרמו ממשיכת הפיצויים הפטורים.

החלטתי בכל זאת למשוך פיצויים. זה חייב במס?

חלק התגמולים מקרן הפנסיה חייב במס של 35% במשיכה שלא כדין (לפני גיל פרישה, למעט במקרים מסוימים). לעומת זאת, חלק הפיצויים, לרבות זה שהופרש, חייב במס רק מעל תקרת שכר לשנה.
התקרה עומדת כיום (2021) על 12,420 ש"ח, כלומר כל שכר מתחת לסכום זה יהיה פטור ממס במשיכת פיצויים. כל שכר מעל שכר זה יהיה חייב במס שולי *רק על ההפרש* מעל 12420 ש"ח לשנה.

אדם שעבד 10 שנים בשכר של 8,000 ש"ח, יהיה זכאי למשיכת 80,000 ש"ח פיצויים פטורים ממס. החוק מאפשר למעסיק גם להגדיל את השכר הפטור במקרה של בונוס עזיבה וכמובן קובע כללים לחישוב משיכת פיצויים שנים לאחר סיום עזיבה (עם תשואות), בחרטה מרצף קיצבה, רצף פיצויים ועוד.
קיימים מקרים בהם עזיבה מזכה את העובד גם בתשלום ימי חופשה ו/או מענק הסתגלות, מצנח זהב, פדיון ימי מחלה ועוד. גם כאן, החוק קובע אילו תוספות מותר לחשב בתוך תקרת הפיצויים (ככלל, פדיון ימי חופשה לא יכללו בעוד שמענק הסתגלות או פדיון ימי מחלה – ניתן יהיה לחשב אותם יחד עם הפיצויים לצורך תקרת הפטור).

פיצויי פיטורין ושעות נוספות גלובליות

מעסיקים רבים לעובדים גלובליים מחלקים את השכר לבסיס + שעות נוספות גלובליות. זה נעשה מסיבות שונות, שאינן קשורות להפרשה לפנסיה, אולם במקביל השכר המבוטח הינו רק שכר הבסיס, ללא השעות הנוספות.
כל עוד השכר המבוטח גבוה מהשכר הממוצע במשק, זה חוקי לצורך הפנסיה. עם זאת, פיצויים יש לשלם בעד כל השכר הרלבנטי, כך שאם לא בוצע חישוב חודשי של שעות העבודה, יש לשלם פיצויים גם בגין רכיב שכר זה.

*עריכה 12/21 – פסק דין עדכני קובע כי ספירת השעות הנוספות יכולה להתבצע גם על פני תקופת עבודה ולא חודש בחודשו.

ועוד דבר קטן…

המוסכמה הקולקטיבית הינה שזכאות לפיצויי פיטורין מאפשרת גם זכאות לדמי אבטלה ללא המתנה של 90 ימים. זה בד"כ נכון כי הזכאות לפיצויי פיטורין קמה לעובד מפוטר.
כפי שראינו מעלה, עובדים החתומים על ס 14 אשר הופרשו להם 8.33% לאורך שנות העבודה – אין חובה להשלים להם פיצויים. כלומר, עובד כזה לא יהיה זכאי לפיצויים מעבר למה שהופרש לו ובכל זאת יהיה זכאי לדמי אבטלה.
מצד שני, סיטואציה שרלבנטית בעיקר למתפטרות לצורך גידול ילד אך היתה מאוד נפוצה בשיא המגיפה – התפטרות כדין מפוטר (למשל, הרעת תנאי עבודה או כאמור לצורך טיפול בתינוק) – אפשר שתהיה זכאות להשלמת פיצויים אך הכללים לתשלום דמי אבטלה יכריעו כי יש לשלם דמי אבטלה רק מהיום ה – 90.

סיכום

כיום, קיימת חובה להפריש למוצר הפנסיוני מינימום של 6% לפיצויי פיטורין. סכום זה מהווה חלק מהצבירה לפנסיה ומחושב בדו"חות השנתיים לצורך חישוב הקיצבה העתידית. מי שחתום על ס 14 יהיה זכאי להשאיר את הפיצויים בקרן הפנסיה גם אם התפטר, ומנגד המעסיק לא חייב להשלים דבר אם יפוטר.
לא מומלץ למשוך כספי פיצויים.

Image by Photoholiday from Pixabay

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.